Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Διασφάλιση Ποιότητας

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ως βασικό άξονα την ανάπτυξη και διατήρηση κουλτούρας ποιότητας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, ώστε να γίνεται εφικτή η εκπλήρωση των στόχων, μέσω της εκπαίδευσης, της αριστείας, της προαγωγής της γνώσης και της καινοτομίας στην έρευνα, της διεπιστημονικότητας, της εξωστρέφειας και της αλληλεπίδρασης με την κοινωνία. Η Πολιτική Διασφάλισης του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος συνάδει με το στρατηγικό πλαίσιο λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) και με τις αρχές του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στα πλαίσια διαμόρφωσης και υλοποίησης της Πολιτικής Διασφάλισης του Τμήματος, η ΟΜ.Ε.Α. (Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης) σε συνεργασία με όλες τις ομάδες στο εσωτερικό του Τμήματος καλείται να προτείνει και η Συνέλευση να αποφασίσει την ικανοποίηση των στόχων υλοποίησης της Πολιτικής Διασφάλισης της Ποιότητας στο Τμήμα και να προσδιορίσει τα μέσα/μηχανισμούς πραγμάτωσης τους.

Οι βασικοί στόχοι είναι η εφαρμογή διαδικασιών που να στοχεύουν και να αναδεικνύουν:

 • τη διασφάλιση της καταλληλόλητας της δομής και της οργάνωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ)
 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων του ΠΠΣ και προσόντων των αποφοίτων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου και την ενίσχυση της αξιολόγησής του από τους φοιτητές
 • την προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στη διδασκαλία και στην έρευνα και της ελεύθερης έκφρασης και της διακίνησης των ιδεών
 • την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των φοιτητών
 • την κατάρτιση και εφαρμογή κανονισμών σε όλα τα στάδια του ΠΠΣ
 • την καταλληλόλητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
 • την προαγωγή της διεπιστημονικότητας και τη στήριξη της εξωστρέφειας διδασκόντων, φοιτητών και διοικητικών
 • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας
 • τη δημόσια πληροφόρηση σχετικά με τις εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος
 • την ανάδειξη τρόπων σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα και την αλληλεπίδραση με φορείς και την κοινωνία
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, κ.α.
 • τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜ.Ε.Α με τη ΜΟ.ΔΙ.Π του Ιδρύματος.

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος δημοσιοποιείται και εφαρμόζεται με τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικών Υπαλλήλων καθώς και των φοιτητών. Συζητείται στη Συνέλευση του Τμήματος και κοινοποιείται στη ΜΟ.ΔΙ.Π του Ιδρύματος. Η δέσμευση της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος γνωστοποιείται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω της ανάρτησής της, στον ιστότοπο του Τμήματος. Το βασικό κείμενο Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος, οι διάφορες εκθέσεις (όπως οι Ετήσιες Εκθέσεις Αυτοαξιολόγησης, η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος), ο Οδηγός Σπουδών, ο Εσωτερικός Κανονισμός του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Πτυχιακής εργασίας, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας) και ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών είναι αναρτημένα στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος. Επιπλέον, οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές ενημερώνονται για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της Εκδήλωσης Υποδοχής Πρωτοετών στην αρχή του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Διαδικασίας από τους Φοιτητές

Με τη συμπλήρωση της 9 ή 10ης εβδομάδας διδασκαλίας κάθε εξαμήνου διενεργείται από τους φοιτητές η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου μέσω ηλεκτρονικής συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στην αποτύπωση της  αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας κάθε μαθήματος και στη βελτίωση της καθώς και στη μελλοντική οργάνωση του προγράμματος σπουδών.

Εκθέσεις Πιστοποίησης και Εξωτερικής Αξιολόγησης

Απόφαση πιστοποίησης ΠΠΣ 2020

Έκθεση πιστοποίησης ΠΠΣ 2019 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

2010

 

Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης 

Τετραετείς Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

2009-2013

Ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

2008

2009

2010

2011 

2012

2013

Αναφορές δεδομένων ποιότητας και δεικτών από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο