Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Πρακτική άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης καθώς είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και συμβάλλει ενεργά τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές(‐τριες) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης αποσκοπεί, μέσω της τοποθέτησης των φοιτητών(‐τριών) σε φορείς και οργανισμούς, στην εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Υπηρεσιών/Επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Η διάρκειά της πρακτικής άσκησης είναι δύο μήνες και διεξάγεται συνήθως την περίοδο των θερινών διακοπών μετά το τέλος του 6ου ή 8ου εξαμήνου σπουδών, εφόσον οι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα δύο τρίτα του προβλεπόμενου αριθμού μαθημάτων έως και το 5ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών [απαιτείται σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών ελάχιστος αριθμός μαθημάτων δέκα οκτώ (18)]. Λεπτομέρειες σχετικά με την διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης αναπτύσσονται στο Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης.

Επισκεφτείτε τη σελίδα της πρακτικής άσκησης

Κανονισμός πρακτικής άσκησης

Παρουσίαση Πρακτικής Άσκσησης στο ΤΦΠΑΠ

Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης και κατάταξης φοιτητών για την πρακτική άσκηση

Ημερίδα Ενημέρωσης Τριτοετών Φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση

Την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση/παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ενημέρωση απευθύνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος που βρίσκονται από 3ο έτος σπουδών έως και τους/τις φοιτητές/τριες των μεγαλύτερων ετών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 η ενημέρωση θα γίνει ηλεκτρονικά_ Έχει δημιουργηθεί ομάδα στο MS Teams για το σκοπό αυτό με όνομα: “Ημερίδα Ενημέρωσης Τριτοετών Φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση”

Το link με το οποίο θα συνδεθείτε είναι:  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4b03e780b3c34d34b7fc76d15de4a460%40thread.tacv2/conversations?groupId=bb239b8f-9899-430a-b0f3-70cd82d4472d&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

Εκδήλωση Ενημέρωσης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση  για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
Ημερομηνία/Ώρα _Τρίτη 26 Φεβρουαρίου/10:30_Τοποθεσία: Κεντρικό Αμφιθέατρο Σχολής Γεωπονίας

“Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.30 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.”

Πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για συμμετοχή στην αμειβόμενη πρακτική άσκηση για το Ακαδ. Έτος 2021 – 2022

Παρουσίαση πρακτικής άσκησης τμήματος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος 2021

Πρακτική άσκηση


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο