Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Το αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των φοιτητών καθώς και για την έρευνα που διεξάγεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το αγρόκτημα βρίσκεται κοντά στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Βελεστίνου, Μαγνησίας (39ο2΄ Βόρειο Γεωγραφικό Πλάτος, 22ο45΄ Ανατολικό Γεωγραφικό Μήκος) και σε υψόμετρο 70m από την επιφάνειας της θάλασσας. Καλύπτει έκταση 150 στρεμμάτων και καλύπτει τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των μελών του Τμήματος.

Εδαφολογικά ανήκει σε μια ενιαία γεωμορφή, η οποία έχει μικρές διαφορές σε ότι αφορά τη γεωλογική προέλευση. Βρίσκεται σε ενιαίο σχεδόν τοπογραφικό ανάγλυφο, δέχεται την επίδραση ίδιων κλιματικών παραγόντων και κατά συνέπεια στα εδάφη αυτά συναντάται ομοιόμορφη χλωρίδα και πανίδα.

Διακρίνεται σε τρεις διαφορετικές ομάδες εδαφών, ανάλογα με την προέλευσή των μητρικών υλικών.

Το έδαφος του αγροκτήματος χαρακτηρίζεται ως αργιλοπηλοαμμώδες ενώ pH είναι αλκαλικό και η οργανική ουσία βρίσκεται σε μέτρια έως χαμηλά επίπεδα. Γενικά η γονιμότητά του κρίνεται ικανοποιητική.

Μέρος της έκτασης του αγροκτήματος καλύπτεται από κτιριακές εγκαταστάσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, συγκρότημα κτιρίων για τη φιλοξενία φοιτητών, εργαστηριακές εγκαταστάσεις και χώροι αποθήκευσης και συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων.

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και τα παλαιά κτήρια τα οποία καλύπτουν ανάγκες στέγασης του προσωπικού του αγροκτήματος κατά τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας τους. Οι θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις καλύπτουν έκταση 2,5 στρεμμάτων περίπου.

Το υπόλοιπο μέρος της έκτασης του αγροκτήματος καλύπτεται από οπωρώνες και λοιπών καλλιεργειών. Οι οπωρώνες καταλαμβάνουν έκταση 10 στρεμμάτων περίπου. Η έκταση αυτή καλύπτεται κυρίως από μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές και ελιές ενώ υπάρχει και ένας αριθμός κωνοφόρων δέντρων. Η έκταση που απομένει καλύπτεται από φυτά μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικά και καλλωπιστικά.

Η άρδευση πραγματοποιείται από γεώτρηση ιδιοκτησίας του αγροκτήματος. Παράλληλα για την εξυπηρέτηση των διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων υπάρχουν και δύο δεξαμενές χωρητικότητας 50m3 περίπου η καθεμία καθώς και μία μικρότερη. Εκτός αυτών υπάρχει και μία μικρή δεξαμενή, χωρητικότητας 5m3, η οποία χρησιμοποιείται για τις ερευνητικές ανάγκες σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων.

Ο εξοπλισμός του αγροκτήματος περιλαμβάνει δύο σύγχρονους μετεωρολογικούς σταθμούς καθώς και γεωργικούς ελκυστήρες με όλα τα παρελκόμενα εργαλεία κατεργασίας του εδάφους. Στον εξοπλισμό αυτό συμπεριλαμβάνεται και μικρή θεριζοαλωνιστική μηχανή για πειραματικά τεμάχια.

Η έρευνα που πραγματοποιείται στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι πολυδιάστατη.

Αφορά:

  • Στην καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη μελέτη των αποδόσεών τους
  • Στην μελέτη των επιπτώσεων στο έδαφος της χρήσης διαφόρων εργαλείων και μεθόδων κατεργασίας
  • Στην επίδραση της δόσης και των διαφόρων συστημάτων άρδευσης στην παραγωγικότητα των καλλιεργειών
  • Στην μελέτη νέων, βελτιωμένων ποικιλιών και υβριδίων διαφόρων καλλιεργειών
  • Στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της καλλιεργητικής πρακτικής
  • Στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών παραγωγής αγροτικών προϊόντων και
  • Στην αποτίμηση του οικονομικού αποτελέσματος όλων αυτών


Πολυμέσα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο