Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Προπτυχιακές σπουδές

Οδηγός Σπουδών-Ακαδημαϊκό Έτος 2023/2024

Οδηγός Σπουδών-Ακαδημαϊκό Έτος 2022/2023

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών

Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Κανονισμός Εξετάσεων

 

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος περιλαμβάνει:

 • μαθήματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με τις βασικές επιστήμες διασφαλίζοντας τη θεμελίωση της σχετικής γνώσης, η οποία είναι απαραίτητη για την περαιτέρω συμπλήρωση του Προγράμματος Σπουδών στην Επιστήμη της Γεωπονίας (Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Στατιστική, Γενική και Ανόργανη Χημεία, Φυσική και Αγρομετεωρολογία, Γενική Βιολογία, Οικολογία και Βιοποικιλότητα, Οργανική Χημεία και Ρύποι στο Περιβάλλον, Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία‐Μοριακή Βιολογία). Τα μαθήματα αυτά αναπτύσσονται κυρίως στο 1ο εξάμηνο σπουδών, αλλά και σε άλλα εξάμηνα.
 • μαθήματα κορμού σε μεγάλο εύρος του αντικειμένου της Επιστήμης της Γεωπονίας (Μορφολογία-Ανατομία Φυτών, Βιομετρία και Γεωργικός Πειραματισμός, Εδαφολογία, Αρχές Αγροτικής Οικονομίας και Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων, Γενετική, Υδραυλική, Γεωργική Ζωολογία, Γενική Γεωργία, Συστηματική Βοτανική, Φυσιολογία Φυτών, Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Συστήματα Υδροπονικών Καλλιεργειών,  Δενδροκομία, Γενική Φυτοπαθολογία, Λαχανοκομία Ι, Λαχανοκομία ΙΙ, Γενική Βελτίωση Φυτών, Αρδεύσεις Ι, Γενική Εντομολογία, Ζιζανιολογία, Γεωργική Μηχανολογία, Γεωργική Φαρμακολογία, Φυσιολογία, Γονιμότητα Εδαφών‐Λιπάσματα‐Θρέψη Φυτών, ‘Φυσιολογία, Οικολογία και Τεχνολογία Σπόρου’, Ανθοκομία Ι, Τεχνολογία και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων), τα οποία αναπτύσσονται από το 2ο έως το 7ο εξάμηνο σπουδών.
 • μαθήματα εμβάθυνσης σε υψηλό επίπεδο γνώσεων στο εύρος του αντικειμένου της Γεωπονίας (Ειδική Γεωργία Ι, Ειδική Γεωργία ΙΙ, Ειδική Δενδροκομία, Ειδική Φυτοπαθολογία, Γεωργικές Κατασκευές-Θερμοκήπια, Ειδική Βελτίωση και Σποροπαραγωγή Καλλιεργούμενων Φυτών, Εφαρμοσμένη Εντομολογία, Γενική Αμπελουργία) τα οποία αναπτύσσονται κυρίως στο 8ο εξάμηνο σπουδών.
 • μαθήματα περαιτέρω εμβάθυνσης, εμπέδωσης και εξειδίκευσης στα δύο τελευταία εξάμηνα (9ο και 10ο εξάμηνο), όπου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματός μας καλούνται να επιλέξουν τα μαθήματα της αρεσκείας τους από μεγάλο αριθμό μαθημάτων επιλογής (21 προσφερόμενα μαθήματα), «χτίζοντας» έτσι το προφίλ που ο καθένας επιθυμεί, σύμφωνα με τις επί μέρους ειδικότητες και τομείς της Επιστήμης της Γεωπονίας. Έτσι, εκτός από τα μαθήματα εμβάθυνσης τα οποία διδάσκονται κατά τη διάρκεια του 8ου εξαμήνου, η εμπέδωση ολοκληρώνεται με βάση και τα μαθήματα επιλογής στα δύο τελευταία εξάμηνα (9ο και 10ο εξάμηνο) του Προγράμματος Σπουδών, όπου, σε συνεννόηση με τον Επιβλέποντα Καθηγητή της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής επιλέγει τα μαθήματα που τελικά οδηγούν στην ειδικότητά του στην Επιστήμη της Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, με αντιστοιχία στους τομείς του Τμήματος.
 • Πρακτική εργασία δίμηνης διάρκειας, η οποία πραγματοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μετά την ολοκλήρωση του 6ου εξαμήνου σπουδών.
 • Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε 30 ECTS, δηλαδή σε μαθήματα ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η Πτυχιακή Εργασία είναι υποχρεωτική, ατομική εργασία, ερευνητικής φύσεως που διασφαλίζει την εις βάθος ανάπτυξη των γνώσεων στην Επιστήμη της Γεωπονίας καθώς και στις επί μέρους ειδικότητες. Η εργασία αυτή έχει διακριτό θέμα ειδίκευσης και είναι μια εκτεταμένη μελέτη σε ορισμένη επιστημονική περιοχή.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος επικεντρώνονται στην παροχή των απαιτούμενων επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους αποφοίτους γεωπόνους, ώστε να είναι ικανοί:

 • να τις εφαρμόζουν και να τις χειρίζονται και να τις αναπτύσσουν για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή ορθών πρακτικών με βάση την ολοκληρωμένη και αειφορική παραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος,
 • να χειρίζονται και να χρησιμοποιούν την κλασική και τη σύγχρονη μεθοδολογία δημιουργίας και παραγωγής βελτιωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού
 • να λαμβάνουν αποφάσεις, να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν την τεχνογνωσία και τις νέες τεχνολογίες στη γεωργία, να καθοδηγούν και να οργανώνουν τους παραγωγούς και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις για την εφαρμογή ορθών πρακτικών στη γεωργική παραγωγή, για τη μείωση εισροών ενέργειας και αγροχημικών, για την ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων, για την ασφαλή παραγωγή και την πιστοποίηση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων – τροφίμων φυτικής προέλευσης.
 • να συμβάλουν στη διαμόρφωση και υλοποίηση γεωργικής πολιτικής,
 • να διδάσκουν και να επικοινωνούν τη γεωπονική επιστήμη.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών σπουδών παρέχει στους πτυχιούχους Γεωπόνους του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, τα ιδιαίτερα προσόντα που απαιτούνται για να υποστηριχθεί ο ρόλος τους ως Γεωπόνου-συμβούλου και ερευνητή, σε μια σύγχρονη γεωργία, ανταγωνιστική και ταυτόχρονα φιλική στο περιβάλλον.


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο