Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Ερευνητικό έργο

Στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος μελετώνται διάφορα θέματα που αφορούν τη Γεωργία και το Αγροτικό Περιβάλλον της χώρας και σε πολλές περιπτώσεις ειδικότερα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αξιοσημείωτη είναι η δραστηριοποίηση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος στον ερευνητικό τομέα, με την υλοποίηση σημαντικού αριθμού ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών με διάφορα ελληνικά και ξένα Ιδρύματα σε ερευνητικά προγράμματα. Η χρηματοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων προέρχεται κυρίως από διάφορους δημόσιους (π.χ. Γ.Γ.Ε.Τ.) ή ιδιωτικούς φορείς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σημαντική  είναι η συμμετοχή και συμβολή των μελών του Τμήματος στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων όπως ως διοργανωτές ημερίδων/συνεδρίων, ομιλητές ή συντονιστές σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιούνται από διάφορους φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης των αγροτών και  ανέργων νέων επιστημόνων.

Στον παραγωγικό τομέα το Τμήμα και τα μέλη Δ.Ε.Π με την επιστημονική γνώση και εμπειρία τους είναι σύμβουλοι ή μελετητές σε επιστημονικά και αναπτυξιακά προγράμματα φορέων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση και την επίλυση προβλημάτων στη γεωργία και το περιβάλλον.


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο