Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Μεταδιδακτορική έρευνα

Το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος παρέχει σε επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας (Μ.Ε.) σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις.

 Στόχοι διεξαγωγής της μεταδιδακτορικής έρευνας

Βασικοί στόχοι της διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος είναι:

  1. Η προσέλκυση και υποστήριξη ικανών επιστημόνων κατόχων διδακτορικού τίτλου σπουδών, προκειμένου να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.
  2. Η ανάπτυξη έρευνας αιχμής σε νέους τομείς που συνδυάζονται με την προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα των ερευνητών/τριών.
  3. Η συμβολή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών θεμάτων που απασχολούν το Τμήμα και την κοινωνία.
  4. Η επέκταση των αποτελεσμάτων των διδακτορικών διατριβών των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις και ερευνητικά πεδία που ενδιαφέρουν το Τμήμα.
  5. Η ενίσχυση του ακαδημαϊκού κύρους και του ερευνητικού έργου του Τμήματος και η συμβολή του στην ανάσχεση φυγής ικανών ερευνητών/τριών στο εξωτερικό και στην ενδυνάμωση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας.

 Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Απαραίτητη προϋπόθεση για υποβολή αίτησης αποτελεί η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας.

Κανονισμός Μεταδιδακτορικών Σπουδών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο