Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Διδακτορικές σπουδές

Το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος προσφέρει ένα ολοκληρωμένο διδακτορικό πρόγραμμα στις Γεωπονικές Επιστήμες. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν και η διάρκεια του διδακτορικού προγράμματος είναι κατ’ ελάχιστον τρία (3) και κατά το μέγιστο επτά (7) έτη. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος αναφέρονται αναλυτικά στον Κανονισμό διδακτορικών σπουδών του Τμήματος.

Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σχετική έντυπη αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και προσχέδιο της Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Συνέλευση ορίζει την Επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων, η οποία και εισηγείται στη Συνέλευση όπου λαμβάνεται η οριστική απόφαση για την αποδοχή ή όχι και ορίζεται ο Επιβλέπων και η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή. Ο κάθε Επιβλέπων καθηγητής έχει δικαίωμα να επιβλέπει έως πέντε (5) διδακτορικές διατριβές.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες (Υ.Δ.) έχουν την υποχρέωση υποβολής έκθεσης προόδου πριν το τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους και την υποχρέωση αίτησης ανανέωσης εγγραφής κάθε ακαδημαϊκό έτος, μετά από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Επίσης, οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος και συνεπώς η φυσική τους παρουσία στους χώρους του Τμήματος είναι απαραίτητη για τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκά έτη.

Η Δ.Δ. είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία, που συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης της Γεωπονίας.  Η πρωτοτυπία και η επιστημονική αξία της διατριβής, θα τεκμηριώνεται από την ολοκλήρωσή μίας (1) τουλάχιστον πρωτότυπης δημοσίευσης (σχετικής με το θέμα της Δ.Δ.) σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους (ενταγμένα στο σύστημα ISI) και μια τουλάχιστον παρουσίαση (σχετικής με το θέμα της Δ.Δ.) εργασίας σε συνέδρια ή ημερίδες.

Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ορίζεται από τη Συνέλευση επταμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Κατά την τελική εξέταση ο Υ.Δ. αναπτύσσει τη Διδακτορική Διατριβή του, δημόσια, ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Ο Υ.Δ. παρουσιάζει και αναλύει την επιστημονική συνεισφορά της Διδακτορικής διατριβής και κατόπιν απαντά σε ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής και μόνον αυτών. Mετά το πέρας της Εξεταστικής διαδικασίας συνέρχεται κατά μόνας η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, για να αποφανθεί και να αξιολογήσει τη Διδακτορική Διατριβή και το ερευνητικό έργο του υποψηφίου Διδάκτορα, όπως ο νόμος ορίζει.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διδακτορικές σπουδές αναφέρονται στον κανονισμό  Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 750/2-3-2018).

Κανονισμός Διδακτορικού Διπλώματος 2018

Κανονισμός Διδακτορικού Διπλώματος 2015


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο