Ενημερωτικά δελτία του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο CASHCADE HYDROPONICS

Δημοσιεύτηκε τον Οκτώβρη το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο του Ερευνητικού Προγράμματος Cascade Hydroponics και  το Νοέμβρη το δεύτερο.Η έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Συγκαλλιέργεια: μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αύξηση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας χρήσης πόρων και της βιωσιμότητας των  θερμοκηπιακών καλλιεργειών(CasH)», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της «ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ2ΔΓΕ- 0893).

Διαβάστε το 1o και 20 newsletter.