Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος “Alga4Fuel&Aqua ”στην εκπομπή Ο3,ΕΡΤ3

Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος “Alga4Fuel&Aqua ”στην εκπομπή Ο3 στο κανάλι της ΕΡΤ3, για την αξιοποίηση των μικροφυκών και τη σημασία της καλλιέργειάς τους στην κυκλική οικονομία μέσω της αξιοποίησης οργανικών υπολειμμάτων.

Στο Alga4Fuel&Aqua συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από τα δύο Τμήματα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και το Τμήμα Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος) και του Γενικού τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

¨ Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου Καθηγητής Ν. Κατσούλας

¨ Υδατοκαλλιεργειών Υπεύθυνος έρευνας Αν. Καθηγητής Ι. Καραπαναγιωτίδης

¨ Ελέγχου Ποιότητας Ύδατος και Περιβάλλοντος Υπεύθυνος έρευνας Καθηγητής Γ. Παπαπολυμέρου

Καθώς και οι εταιρείες :

¨ BioMar Hellenic

¨ GRINCO ABEE

«Το ερευνητικό πρόγραμμα “Alga4Fuel&Aqua ”, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01580)»

Δείτε την συνέντευξη