Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος προσφέρει τις σύγχρονες γνώσεις που απαιτούνται για την  παραγωγή γεωργικών προϊόντων στη σύγχρονη ανταγωνιστική γεωργία. Ειδικότερα παρέχει τις γνώσεις για την αξιοποίηση του γενετικά βελτιωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού, την άσκηση της σύγχρονης καλλιεργητικής πρακτικής (φυσιολογία, θρέψη, εκμηχάνιση, φυτοπροστασία) συνδυασμένη με το σεβασμό στον άνθρωπο και στο  περιβάλλον. Η κύρια έμφαση δίδεται στη γενετική   βελτίωση των φυτών, παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα κάθε εξαμήνου περιλαμβάνει 5 έως 7 μαθήματα. Επιπλέον απαιτείται τρίμηνη πρακτική εξάσκηση καθώς και η συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

Οι διδακτικές μονάδες οργανώνονται σε πεντάωρα, τετράωρα και τρίωρα εξαμηνιαία μαθήματα και εργαστήρια όπως κατανέμονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Συγκεκριμένα σημειώνεται ότι για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται 188 δ.μ. (περιλαμβάνονται η πτυχιακή εργασία -20δ.μ.- και η  πρακτική άσκηση -8 δ.μ.-). Η ξένη γλώσσα αντιστοιχεί σε 8 δ.μ. Στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού        Περιβάλλοντος διδάσκεται υποχρεωτικά η Αγγλική γλώσσα.

(Σημείωση: Για το ευρωπαϊκό σύστημα ECTS, συνήθως για κάθε μάθημα 3 δ.μ. αντιστοιχούν 6 ECTS nits, ενώ για 2 δ.μ. 4 ECTS units.)

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ
ώρες
ΦΡΟΝΤ.
ΑΣΚΗΣ.
ώρες
ΕΡΓΑΣΤ.
ώρες
Δ.Μ.
1 Μαθηματικά 2 2 3
2 Γενική Ζωοτεχνία 3 1 2
3 Γενική και Ανόργανη Χημεία 2 2 3
4 Φυσική 2 2 3
5 Γενική Βιολογία και Βιολογία Κυττάρου 2 2 2
Σύνολο Διδακτικών Μονάδων 13

 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ
ώρες
ΦΡΟΝΤ.
ΑΣΚΗΣ.
ώρες
ΕΡΓΑΣΤ.
ώρες
Δ.Μ.
1 Εισαγωγή στους Η/Υ και στον
Προγραμματισμό
2 2 3
2 Μορφολογία – Ανατομία Φυτών 2 2 2
3 Τοπογραφία 2 1 2
4 Αγρομετεωρολογία 2 1 2
5 Οργανική Χημεία 3 2 3
6 Διατροφή –Φυσιολογία Θρέψης
Αγροτικών Ζώων
2 1 2
Σύνολο Διδακτικών Μονάδων 14

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ
ώρες
ΦΡΟΝΤ.
ΑΣΚΗΣ.
ώρες
ΕΡΓΑΣΤ.
ώρες
Δ.Μ.
1 Γεωργική Ανάπτυξη (Εφαρμογές –
Γεωργική Πολιτική και Εμπορία Γεωργικών
Προϊόντων)
3 1 2
2 Βιοχημεία 2 2 3
3 Υδραυλική 3 2 3
4 Γεωργική Ζωολογία 3 1 3
5 Οικολογία 3 1 2
6 ΕΠΙΛΟΓΗ – Α 2
Σύνολο Διδακτικών Μονάδων 15

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ -Α ΘΕΩΡΙΑ
ώρες
ΦΡΟΝΤ.
ΑΣΚΗΣ.
ώρες
ΕΡΓΑΣΤ.
ώρες
Δ.Μ.
ΕΠ Διδακτική Μεθοδολογία – Παιδαγωγική 3 2
ΕΠ Κοινωνιολογία-Συνεργατισμός 3 2
ΕΠ Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρολογία 2 1 2

 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ
ώρες
ΦΡΟΝΤ.
ΑΣΚΗΣ.
ώρες
ΕΡΓΑΣΤ.
ώρες
Δ.Μ.
1 Διαχείριση Χερσαίων και Υγροτοπικών
Οικοσυστημάτων
2 2 3
2 Συστηματική Βοτανική 2 2 3
3 Γενετική 2 2 3
4 Εδαφολογία 2 2 3
5 Εδαφολογία 2 2 3
6 ΕΠΙΛΟΓΗ – Β 2-3
Σύνολο Διδακτικών Μονάδων 17-18

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ -Β ΘΕΩΡΙΑ
ώρες
ΦΡΟΝΤ.
ΑΣΚΗΣ.
ώρες
ΕΡΓΑΣΤ.
ώρες
Δ.Μ.
ΕΠ Βιοστατιστική 2 2 3
ΕΠ Υδρολογία 3 1 3
ΕΠ Ποσοτική Περιβαλλοντική Μικροβιολογία 2 1 2

 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ
ώρες
ΦΡΟΝΤ.
ΑΣΚΗΣ.
ώρες
ΕΡΓΑΣΤ.
ώρες
Δ.Μ.
1 Γενική Φυτοπαθολογία 2 2 3
2 Δενδροκομία Ι 2 2 3
3 Φυσιολογία Φυτών 2 2 3
4 Βιομετρία 3 1 3
5 ΕΠΙΛΟΓΗ – Ε1 2-3
6 ΕΠΙΛΟΓΗ – Ε1 2-3
Σύνολο Διδακτικών Μονάδων 16-18

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ -Ε1 ΘΕΩΡΙΑ
ώρες
ΦΡΟΝΤ.
ΑΣΚΗΣ.
ώρες
ΕΡΓΑΣΤ.
ώρες
Δ.Μ.
ΕΠ Ενεργειακές τεχνολογίες στη Γεωργία 2 2 3
ΕΠ Ρύπανση Εδαφών-Βελτίωση και Διαχείριση
Προβληματικών Εδαφών
2 1 2
ΕΠ Οικοτοξικολογία 2 1 2
ΕΠ Γενετική των Φυτών και προσαρμογή τους
στο περιβάλλον
2 2 3
ΕΠ Οικονομική Βοτανική 2 1 2

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ
ώρες
ΦΡΟΝΤ.
ΑΣΚΗΣ.
ώρες
ΕΡΓΑΣΤ.
ώρες
Δ.Μ.
1 Γεωργικές Κατασκευές – Θερμοκήπια 3 1 3
2 Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα-Θρέψη
Φυτών
2 2 3
3 Αρδεύσεις 2 2 3
4 Ζιζανιολογία 2 2 3
5 Γενική Εντομολογία 2 2 3
6 ΕΠΙΛΟΓΗ – Ε2 2-3
Σύνολο Διδακτικών Μονάδων 17-18

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ -Ε2 ΘΕΩΡΙΑ
ώρες
ΦΡΟΝΤ.
ΑΣΚΗΣ.
ώρες
ΕΡΓΑΣΤ.
ώρες
Δ.Μ.
ΕΠ Παραγωγή Αγενώς Πολλαπλασιαζόμενου
Υλικού
2 2 3
ΕΠ Υδατοκατανάλωση καλλιεργειών 2 2 3
ΕΠ Εφαρμογές Πληροφορικής 2 2 2

 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ
ώρες
ΦΡΟΝΤ.
ΑΣΚΗΣ.
ώρες
ΕΡΓΑΣΤ.
ώρες
Δ.Μ.
1 Αρχές Γεωργικής Οικονομίας και
Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων
2 2 3
2 Γεωργική Φαρμακολογία 2 2 3
3 Γεωργική Μηχανολογία 3 1 3
4 Λαχανοκομία Ι 2 2 3
5 Γενική Βελτίωση Φυτών 2 2 3
6 ΕΠΙΛΟΓΗ – Ε3 2
Σύνολο Διδακτικών Μονάδων 17

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ -Ε3 ΘΕΩΡΙΑ
ώρες
ΦΡΟΝΤ.
ΑΣΚΗΣ.
ώρες
ΕΡΓΑΣΤ.
ώρες
Δ.Μ.
ΕΠ Μελισσοκομία – Σηροτροφία 2 1 2
ΕΠ Γένεση, Ταξινόμηση και Χαρτογράφηση
Εδαφών
2 1 2
ΕΠ Συστήματα Υδροπονικών Καλλιεργειών 2 1 2

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ
ώρες
ΦΡΟΝΤ.
ΑΣΚΗΣ.
ώρες
ΕΡΓΑΣΤ.
ώρες
Δ.Μ.
1 Ειδική Γεωργία Ι 2 2 3
2 Ειδική Δενδροκομία 2 2 3
3 Εφαρμοσμένη Εντομολογία 2 2 3
4 Ειδική Φυτοπαθολογία 2 2 3
5 Σποροπαραγωγή, Φυσιολογία και
Τεχνολογία Σπόρου
2 2 3
6 ΕΠΙΛΟΓΗ – Ε4 2-3
Σύνολο Διδακτικών Μονάδων 17-18

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ -Ε4 ΘΕΩΡΙΑ
ώρες
ΦΡΟΝΤ.
ΑΣΚΗΣ.
ώρες
ΕΡΓΑΣΤ.
ώρες
Δ.Μ.
ΕΠ Γεωργική Εκτιμητική 2 1 2
ΕΠ Λαχανοκομία ΙΙ 2 2 3
ΕΠ Τεχνολογίες Αντιρύπανσης 2 1 2
ΕΠ Μηχανήματα Συγκομιδής 2 2 3

 

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ
ώρες
ΦΡΟΝΤ.
ΑΣΚΗΣ.
ώρες
ΕΡΓΑΣΤ.
ώρες
Δ.Μ.
1 Ανθοκομία 2 2 3
2 Αμπελουργία 2 1 3
3 Γεωργικός Πειραματισμός 2 2 3
4 Τεχνολογία και Μεταποίηση Γεωργικών
Προϊόντων
2 2 3
5 ΕΠΙΛΟΓΗ – Ε5 2-3
6 ΕΠΙΛΟΓΗ – Ε5 2-3
Σύνολο Διδακτικών Μονάδων 16-18

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ -Ε5 ΘΕΩΡΙΑ
ώρες
ΦΡΟΝΤ.
ΑΣΚΗΣ.
ώρες
ΕΡΓΑΣΤ.
ώρες
Δ.Μ.
ΕΠ Ειδικά Θέματα Γεωργικής Μηχανολογίας 2 2 3
ΕΠ Ασθένειες Κηπευτικών Ανθοκομικών και
Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
2 2 3
ΕΠ Προστασία Αποθηκευμένων Προϊόντων 2 1 2
ΕΠ Εισαγωγή στην Προσομοίωση Ανάπτυξης
Καλλιεργειών
2 2 3
ΕΠ Βιολογία – Οικολογία Ζιζανίων 2 1 2

 

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ
ώρες
ΦΡΟΝΤ.
ΑΣΚΗΣ.
ώρες
ΕΡΓΑΣΤ.
ώρες
Δ.Μ.
1 Εγκαταστάσεις Μετασυλλεκτικών
Χειρισμών Προϊόντων Φυτικής
Παραγωγής
2 2 3
2 Βιοτεχνολογία – Μοριακή Βιολογία 2 2 3
3 Ειδική Γεωργία ΙΙ 2 2 3
4 ΕΠΙΛΟΓΗ – Ε6 2-3
5 ΕΠΙΛΟΓΗ – Ε6 2-3
Σύνολο Διδακτικών Μονάδων 13-15

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ -Ε6 ΘΕΩΡΙΑ
ώρες
ΦΡΟΝΤ.
ΑΣΚΗΣ.
ώρες
ΕΡΓΑΣΤ.
ώρες
Δ.Μ.
ΕΠ Ασφάλεια και Διασφάλιση Ποιότητας
Τροφίμων
2 1 2
ΕΠ Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλισμού 2 2 3
ΕΠ Αρχιτεκτονική Τοπίου 2 1 2
ΕΠ Αρωματικά, Φαρμακευτικά Φυτά και Φυτά
για Παραγωγή Ενέργειας
2 2 3
ΕΠ Διατήρηση Βιοποικιλότητας 2 2 3
ΕΠ Ειδική Βελτίωση Φυτών 2 2 3