Μαθήματα πρώτου έτους για παρακολούθηση μέσω MS- TEAMS

Σύνδεσμος για την διαδικτυακή αίθουσα του μαθήματος 201_ΠΠΣ04.ΑΚ0103_Γενική και Ανόργανη Χημεία.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3A0cec5d57958d40059d9c60df3f39e0d4%40thread.tacv2/conversations?groupId=10490233-7d92-4016-a80f-d106a58a02c7&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

Σύνδεσμος για το μάθημα “Εφαρμοσμένα Μαθηματικά & Στατιστική στις Γεωπονικές Επιστήμες”

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad604789cdf124c63834128ac64510425%40thread.tacv2/1697445983723?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%22cf5e35ec-5174-44fb-b032-bda2055f9d05%22%7d

Σύνδεσμος για μάθημα 201_ΠΠΣ04.ΒΚ1018_Οικολογία και Βιοποικιλότητα

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A347445c1fef3487782a0fd558f55995c%40thread.tacv2/General?groupId=1ffdfeba-0f69-4da9-8c7c-f14b3ac94c3f&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

Σύνδεσμος για μάθημα «Φυσική & Αγρομετεωρολογία»

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0ba0472b96ae4067a0d70d5eda1c7eeb%40thread.tacv2/conversations?groupId=dafebd0f-7eb2-4b0b-bad4-8ee3f5fd3e4c&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295