ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ Ι

Οι φοιτητές του μαθήματος Αρδεύσεις θα εξεταστούν μαζί με τους φοιτητές του μαθήματος Αρδεύσεις Ι την Τετάρτη 4/10/2023 στις 15.00.

Επομένως, θα πρέπει να συνδεθούν στο MS Teams του μαθήματος Αρδεύσεις Ι και στο e class του μαθήματος Αρδεύσεις Ι.

Το link για σύνδεση στο MS Teams του μαθήματος Αρδεύσεις Ι είναι το εξής:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWtfVy26f2OI3_EnKgcTZ8H5foWkfEeTOdgkoDFND42s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3be56617-ab4d-4dee-a295-8ba3407c44d2&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295