Ebrahim M. Khah

Professor (Genetic and Plant Breeding)

Phone: 24210-93138

Curicullum Vitae

Email: ekahah -at- uth.gr