Γεωργικών Κατασκευών & Ελέγχου Περιβάλλοντος

Διευθυντής : Κατσούλας Νικόλαος, Καθηγητής

Αποστολή του Εργαστηρίου

Καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Των κατασκευών, του περιβάλλοντος, του εξοπλισμού και της ενέργειας αγροτικών κτιρίων, των γεωργικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών. Της μηχανικής περιβάλλοντος. Της τοπογραφίας, φωτογραμμετρίας – τηλεπισκόπησης. Της αγροτικής οδοποιίας, της εδαφομηχανικής και της εφαρμοσμένης μηχανικής.

Ιστότοπος εργαστηρίου

http://lacec.agr.uth.gr/

Υλικό πολυμέσων του εργαστηρίου

Θερμοκηπιακό Πάρκο στο Αγρόκτημα του Τμάματος

Επίσκεψη των φοιτητών του τμήματος στις εγκαταστάσεις του Gardenia Growers Group στην Αγριά

5η διεθνής συνάντηση του προγράμματος ENSURE που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο

Θερινό σχολείο που πραγματοποιήθηκε στο Geisenheim της Γερμανίας το Σεπτέμβριο του 2019, στα πλαίσια της συνεργασίας του ΠΘ με το γερμανικό Πανεπιστήμιο Hochschule Geisenheim University για το πρόγραμμα ZuGAbe

Επισκόπηση στις εγκαταστάσεις του τμήματος στο Βελεστίνο και συγκεκριμένα στα θερμοκήπια και τα πειράματα που γίνονται εκεί

Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας

Γεωπόνος (1997) με διδακτορικό στη Γεωργική Μηχανική (2002), εξειδικεύεται στον τομέα των θερμοκηπίων. Έχει 12ετή εμπειρία στην Πανεπιστημιακή και Τεχνολογική Εκπαίδευση στον τομέα της Γεωργικής Μηχανικής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν έρευνα σε αντικείμενα που σχετίζονται με το περιβάλλον του θερμοκηπίου, τον αερισμό, θέρμανση, σκίαση και δροσισμό των θερμοκηπίων και το σχεδιασμό και έλεγχο του εξοπλισμού των θερμοκηπίων, τις ανταλλαγές ενέργειας και μάζας στο θερμοκήπιο την ανάπτυξη και χρήση προσομοιωμάτων για την άρδευση και διαχείριση της λίπανσης στις υδροπονικές καλλιέργειες.

Έχει 34 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και περισσότερες από 130 ανακοινώσεις-εργασίες σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, ενώ το δημοσιευμένο έργο του έχει πάνω από 400 αναφορές. Έχει καλή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα, εφόσον μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε 30 Εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Μαθήματα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Γεωπονίας Φ.Π.& Α.Π.

  • Γεωργικές Κατασκευές – Θερμοκήπια
  • Συστήματα υδροπονικών καλλιεργειών
  • Εγκαταστάσεις μετασυλλεκτικών χειρισμών αγροτικών προϊόντων

Π.Μ.Σ  Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Α.Π.: «Αυτοματισμοί στις αρδεύσεις, τις γεωργικές κατασκευές και στην εκμηχάνιση της γεωργίας» Τμήματος Γεωπονίας Φ.Π & Α.Π.

  • Τεχνολογίες θερμοκηπίων
  • Εγκαταστάσεις μετασυλλεκτικών χειρισμών προϊόντων φυτικής παραγωγής

Π.Μ.Σ. Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Α.Π.: «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» Τμήματος Γεωπονίας Φ. Π & Α. Π

  • Γεωργικές Κατασκευές
  • Έλεγχος Περιβάλλοντος Αγροτικών εγκαταστάσεων
  • Ενεργειακές Τεχνολογίες στη Γεωργία
  • Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων και αστικό πράσινο

Υλικό για το μάθημα “Γεωργικές Κατασκευές- Θερμοκήπια” του 5ου εξαμήνου

Υλικό για το μάθημα “Συστήματα Υδροπονικών Καλλιεργειών” του 7ου εξαμήνου

Υλικό για το μάθημα “Εγκαταστάσεις Μετασυλλεκτικών Χειρισμών Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής” του 10ου εξαμήνου

Έρευνα

Αντικείμενο του Εργαστηρίου

Σύμφωνα με το Π.Δ. ίδρυσης του Εργαστηρίου, αυτό καλείται να καλύψει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα παρακάτω αντικείμενα:

1) Κατασκευές, Περιβάλλον, Εξοπλισμός και Ενέργεια Αγροτικών Κτιρίων, Γεωργικών Εγκαταστάσεων και Εγκαταστάσεων Υδατοκαλλιεργειών

2) Μηχανική Περιβάλλοντος

3) Τοπογραφία, Φωτογραμμετρία – Τηλεπισκόπιση

4) Αγροτική οδοποιία, Εδαφομηχανική, Εφαρμοσμένη Μηχανική

Η δραστηριότητα του Εργαστηρίου από το 1995 μέχρι σήμερα, επικεντρώθηκε ερευνητικά σε θέματα που αφορούσαν κυρίως τον τομέα των θερμοκηπίων. Η έρευνα αυτή έγινε είτε στο πλαίσιο διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων είτε στο πλαίσιο των πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών που έχουν υλοποιηθεί στο Εργαστήριο. Αναλυτικότερα, έχουν μελετηθεί διάφορα υλικά κάλυψης των θερμοκηπίων για καλλιέργειες με μειωμένες εισροές σε χημικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα και θερμοκήπια φιλικότερα στο περιβάλλον. Έχει γίνει έρευνα στον τομέα της βιοκλιματολογίας και του εξοπλισμού των γεωργικών κατασκευών (φυσική περιβάλλοντος, θέρμανση, αερισμός, δροσισμός, σκίαση, αφύγρανση, αυτοματισμοί, διαχείριση μικροκλίματος, αναγκών σε νερό και διαχείρισης νερού σε καλλιέργειες υπό κάλυψη, χρήσης νέων τεχνολογιών και τεχνικών σε θερμοκήπια, χρήσης μεθόδων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) στο σχεδιασμό αγροτικών κτιρίων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στη γεωργία και τέλος εκπαίδευσης σε θέματα τεχνολογιών ενέργειας και θερμοκηπίων.

Ερευνητικές Δραστηριότητες-Παροχή υπηρεσιών

1) Κατασκευή, εξοπλισμός και λειτουργία θερμοκηπίων (υλικά κάλυψης και κατασκευής, θέρμανση, αερισμός, δροσισμός, σκίαση, άρδευση, αυτοματισμοί, υδρονέφωση, εμπλουτισμός με CO2, μηχανολογικός εξοπλισμός, εσωτερικές κατασκευές κ.α.)

2) Χρήση μεθόδων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής στο σχεδιασμό αγροτικών κτιρίων.

3) Συστήματα υδροπονικών καλλιεργειών (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, σχεδιασμός).

4) Ενεργειακές τεχνολογίες στη Γεωργία με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα αγροτικά κτίρια.

5) Εγκαταστάσεις μετασυλλεκτικών χειρισμών αγροτικών προϊόντων (αποθήκες, ψυκτικοί θάλαμοι, συσκευαστήρια, ξηραντήρια).

Καινοτομίες

1) Ανάπτυξη εργαλείων υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση του κλίματος θερμοκηπιακών καλλιεργειών (ΥΠΕΡ 97, ΠΕΝΕΔ 2003)

2) Ανάπτυξη συστήματος παθητικής ηλιακής θέρμανσης θερμοκηπίων με υδροπονικές καλλιέργειες (ΠΑΒΕΤ 2005)

3) Ανάπτυξη συστήματος υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση του θρεπτικού διαλύματος σε κλειστά υδροπονικά συστήματα (FP7)

4) Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της άρδευσης υδροπονικών καλλιεργειών (FP5, διακρατική συνεργασία Ελλάδας – Αιγύπτου, FP7)

5) Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού Γεωργικών Κατασκευών (FP7)

6) Διερεύνηση της συμπεριφοράς φυτοπροστατευτικών ουσιών στο περιβάλλον του θερμοκηπίου (ΥΠΕΠΘ-Πυθαγόρας, FP7)

7) Ανάπτυξη συστήματος τηλεμετρίας για την παρακολούθηση μετεωρολογικών παραμέτρων (ΕΣΠΑ-Συνεργασία)

Επιλεγμένα Ερευνητικά Προγράμματα

1) SIRRIMED – Αειφορική χρήση του αρδευτικού νερού (FP7, Ε.Ε., 2010-2014)

2) ΥΔΡΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ – Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων αγροτικών λεκανών απορροής (ΕΣΠΑ, 2011-2015).

3) ΦΥΤΟΑΛΑΤΟΤΗΤΑ – Βελτιστοποίηση ελέγχου περιβάλλοντος σε καλλιέργειες υπό κάλυψη (ΕΣΠΑ, 2011-2015).

4) OpIRIS – Online Professional Irrigation Scheduling Expert System, (FP7, EE, 2013-2015).

5) Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union. Research project founded by the European Union, 01/09/2015-31/12/2017

6) ΟΦΥΣ – Ορθολογικός Φυτοτεχνικός Σχεδιασμός για τη Βελτίωση των Βιοκλιματικών Παραμέτρων των Σχολικών Αυλών και την Αξιοποίησή τους ως Χώρων Μάθησης (ΕΛΚΕ-ΠΘ, 2010-σήμερα).

7) 100% Υποκατάσταση των Καυσίμων για Θέρμανση των Θερμοκηπίων από Βιομάζα (ALTENER ΙΙ 1999-2001).

8) Ανάπτυξη Μαθημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για Γεωργικούς Μηχανικούς. (ALTENER II 1999-2001).

9) Παραγωγή Νέων UV-Απορροφητικών Φύλλων Κάλυψης Θερμοκηπίων με Σκοπό τη Μείωση των Εχθρών και Ασθενειών των Φυτών και Δοκιμή τους σε Συνθήκες Καλλιέργειας (Γ.Γ.Ε.Τ., ΠΑΒΕT 2000).

10) Closed System for Water and nutrient management in horticulture. (Ε.Ε., 5ο Πλαίσιο).

11) Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Θέρμανσης Θερμοκηπίων (Γ.Γ.Ε.Τ., ΕΝΤΕΡ).

12) Διερεύνηση της συμπεριφοράς φυτοπροστατευτικών ουσιών στο περιβάλλον του θερμοκηπίου (ΥΠΕΠΘ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ).

13) Ανάπτυξη και αξιολόγηση αντισταγονικών φύλλων κάλυψης κατάλληλων για θερμοκήπια φιλικά στο περιβάλλον (Γ.Γ.Ε.Τ., ΠΑΒΕT 2005).

14) Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση υβριδικού συστήματος θέρμανσης θερμοκηπίων και στήριξης υδροπονικών καλλιεργειών φιλικό προς το περιβάλλον (Γ.Γ.Ε.Τ., ΠΑΒΕT 2005).

15) Βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κλίματος σε μεσογειακά θερμοκήπια κατά τη χειμερινή περίοδο (Γ.Γ.Ε.Τ., ΠΕΝΕΔ 2003)

16) Ανθρώπινα δίκτυα ερευνητικής και τεχνολογικής επιμόρφωσης- Β’ κύκλος, «Νέες Τεχνολογίες για Θερμοκήπια Φιλικότερα στο Περιβάλλον» (Γ.Γ.Ε.Τ.)

Συνεργαζόμενοι Φορείς – Επιχειρήσεις

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Complexe Horticole, IAV Hassan II Morocco (IAV), University of Copenhagen (KU), Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven), University of Naples Federico (UNF), Ege University, Faculty of Agriculture (EUFA), Universidad Polytecnica de Cartagena (UPCT), INRA-France, Plant Research International B.V. (PRI-WUR), Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε), Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου, ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε, Ι. ΜΠΑΤΣΗΣ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε., ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., Photovoltaics, Sientact A.E.

Δημοσιεύσεις

Publications in peer review journals

1. Kittas C., 1986. “Estimation des besoins d’ aération des serres en Grèce”. Agronomie, 6 (7), 629-632.

2. Kittas C, 1985. “Study of the Convective Heat Transfer Phenomena in a Greenhouse” (in Greek). Techn Chronika – Β, 5 (4): 45-60.

3. Κίττας Κ., 1985. “Determinative Factors of the Greenhouse Air Temperature”. Techn Chronika – Β, 5 (4): 61-77.

4. Kittas C., 1986. “Estimation des besoins de chauffage des serres en Grèce”. Agronomie, 6 (7), 633-638.

5. Kittas C., 1986. “Greenhouse Cover Conductances”. Boundary Layer Meteorology, 36, 213-225.

6. Kittas C., 1987 (in Greek). “The Significance of the Sun Position to the Rational Installation of the Protected Cultivations in Greece”. Techn Chronika – Β, 7 (1): 5-31.

7. Kittas C., Chiapale J.P., Villele de O., Aries F., 1987. Modèle d’ estimation de la température de paroi d’ une serre”. Agricultural and Forest Meteorology, 29, 131-142.

8. Kittas C. 1986 (in Greek) “Water Consumption in Greenhouses”. Techn Chronika – Β, 6(4): 5-29.

9. Kittas C., 1987. “Energy behaviour and location of greenhouse in Greece”. International Journal of Energy Systems, 7 (3), 64-71.

10. Kittas C., 1986. “The response of a greenhouse to climate features as a tool to its equipment design”. International Journal of Energy Research, Vol. 11, 531-540.

11. Kittas C., 1987. “Un modèle d’ estimation des des déperditions énergétiques diurnes des serres”. Agronomie, 7 (3), 175-181.

12. Kittas C., Chiapale J.P., Villele de O., Aries F., 1987. “ Paramètres significatifs du déterminisme de la température de l’ air de la serre”. Agricultural and Forest Meteorology 40, 265-277.

13. Kittas C., 1985 (in Greek). “The greenhouse, a Tool of Bioclimatology Modification”. Techn Chronika – Β, 7 (2): 5-28.

14. Kittas C., 1988 (in Greek). “A simplified Method for Estimating the Greenhouse Heating Needs”. Techn Chronika – Β, 8 (1): 109-121.

15. Kaouris Y.G., Kittas C., Santamouris M., 1989. “Regional Monthly Estimation of Greenhouse Energy consumption – Application to Greece”. Solar and Wind Technology, Vol. 6, No 3, pp. 225-233.

16. Kittas C., 1990. “Solar Radiation of a Greenhouse as a Tool to its Irrigation Control”. International Journal of Energy Research, Vol. 14, 881-892.

17. Kittas C., 1990. “L’ ombreggiamento quale fattore di conduzione razionale delle colture protette in Grecia”. Colture Protette, 1, 95-101.

18. Kittas C., 1992. “Influence d’ un brise-vent sur les pertes convectives et radiatives d’ une serre”. Boundary Layer Meteorology 61: 99-111.

19. Kittas C., 1993. “Modifications du comportement thermique et mécanique d’ une serre, induites par un brise-vent situe et amont”. Agronomie, 13, 105-108.

20. Kittas C., 1994. “ Détermination du coefficient global de transmission de chaleur à travers la paroi d’une serre ”. Agricultural and Forest Meteorology, 69, 205-221.

21. Kittas C., 1993 (in Greek). “Climatic suitability of a region for cultivations under cover”. Techn Chronika – Β, 12 (3): 7-27.

22. Kittas C. Giaglaras P., 1994 (in Greek). “Contribution to the Evaluation of the Greenhouse Crops Water Needs”. Techn Chronika – A, 14 (22): 113-127.

23. C. Kittas, B. Draoui, T. Boulard., 1995. “Quantification du taux d’ aération d’ une serre à ouvrant continu en toiture”. Agricultural and Forest Meteorology, 77:95-111

24. C. Kittas, 1995. “A simple climagraph for characterizing regional suitability for greenhouse cropping in Greece”. Agricultural and Forest Meteorology, 78: 133-141

25. C. Kittas, T. Boulard, M. Mermier, G. Papadakis., 1996. “Wind induced air exchange rates in a greenhouse tunnel with continuous side openings”. Journal of Agricultural Engineering Research, 65, 37-49

26. C. Kittas, T. Boulard, G. Papadakis, 1997. “Natural ventilation of a greenhouse with ridge and side openings; sensitivity to temperature and wind effects”. Transactions of ASAE 40(2) , 415-425.

27. Boulard, P. Feuilloley, C. Kittas, 1997. “Natural ventilation performances of seven greenhouse and tunnel types.” Journal of Agricultural Engineering Research, 67,249-266.

28. T. Boulard, G. Papadakis, C. Kittas, M. Mermier, 1997. “Characterisation of the air flow and associated sensible heat exchanges in a naturally-ventilated greenhouse.” Agricultural and Forest Meteorology ,88,111-119.

29. T. Boulard, C. Kittas, G. Papadakis, M. Mermier, 1998. “ Pressure field and air flow at the opening of a naturally- ventilated greenhouse”. Journal of Agricultural Engineering Research, 71,93-102.

30. C. Kittas, A. Baille, 1998. “Determination of the spectral properties of several greenhouse cover materials. Evaluation of specific parameters related to plant response.” Journal of Agricultural Engineering Research, 71,193-202.

31. C. Kittas, A. Baille, P. Giaglaras, 1999. “ Influence of Covering Material and Shading on the Spectral Distribution of Light in Greenhouses”. Journal of Agricultural Engineering Research, 73, 341-351.

32. N. Katsoulas, Α. Baille, C. Kittas, 2001. Effect of misting on transpiration and conductances of a greenhouse rose canopy. Agricultural and Forest Meteorology, 106, 233-247.

33. C. Kittas, N. Katsoulas, A. Baille, 2001. Influence of greenhouse ventilation regime on microclimate and energy partioning of a rose canopy during summer.Journal of Agricultural Engineering Research, 79(3), 349-360.

34. A. Baille, C. Kittas, N. Katsoulas, 2000. Influence of whitening on greenhouse microclimate and crop energy partitioning. Agricultural and Forest Meteorology, 107(4), 293-306.

35. C. Kittas ,.A Jaffrin, Th. Bartzanas, 2001. Greenhouse evaporative cooling: measurements & data analysis. Transactions of ASAE 44(3) , 683-689.

36. Ch. Lykas, P. Giaglaras, C. Kittas, 2001. Availability of iron in hydroponic nutrient solutions for rose crops. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 76 (3): 350-352.

37. Ch. Lykas, V. Exarchou, K. Gourgoulianis, P. Giaglaras, Th. Gemptos, C.Κittas, P. –A. Molyvdas, 2001. Noxious gases in greenhouses. Ann Agric Environ Med, 8: 99-101.

38. T. Bartzanas, T. Boulard, C. Kittas, 2002. Numerical simulation of the airflow and temperature distribution in a tunnel greenhouse equipped with insect- proof screen in the openings. Computers and Electronics in Agriculture, 43, 207-221.

39. J.C. Roy; T. Boulard; C. Kittas; S. Wang, 2002. Convective and Ventilation Transfers in Greenhouses, Part 1:Greenhouse considered as a Perfectly Stirred Tank. Biosystems Engineering 83 (1): 1-20.

40. T. Boulard; C. Kittas; J.C. Roy; S. Wang, 2002. Convective and Ventilation Transfers in Greenhouses, Part 2:Determination of the Greenhouse Distributed Climate. Biosystems Engineering, 83 (2): 129-147.

41. C. Kittas, T. Boulard, T. Bartzanas, N. Katsoulas, M. Mermier, 2002. Influence of an insect screen on greenhouse ventilation. Transactions of the ASAE, 45(4): 1083- 1090.

42. N. Katsoulas, Α. Baille, C. Kittas, 2002. Influence of Leaf Index on Canopy Energy Partitioning and Greenhouse Cooling Requirements. Biosystems Engineering, 83 (3): 349-359.

43. Bartzanas Th., Kittas C., 2003. Numerical Simulation oh the Influence of Ventilator Configuration in Greenhouse Microclimate..Geothechnical Scientific Issues, 14 (4): 14- 23.

44. C. Kittas, T. Bartzanas, A. Jaffrin, 2003. Temperature Gradients in a Partially Shaded Large Greenhouse Equipped with Evaporative Cooling Pads. Biosystems Engineering, 85(1): 87- 94.

45. C. Kittas; N. Katsoulas, A.. Baille, 2003. Influence of Aluminised Thermal Screens on Greenhouse Microclimate and Night Transpiration. Transactions of the ASAE, 46(6): 1653- 1663.

46. T. Bartzanas; T. Boulard; C. Kittas, 2004. Effect of Vent Arrangement on Windward Ventilation of a Tunnel Greenhouse. Biosystems Engineering, 88(4): 479-490.

47. C. Kittas, M. Karamanis, N. Katsoulas, 2005. Air Temperature Regime in a Forced Ventilated Greenhouse with Rose Crop. Energy and Buildings, 37 (8): 807- 812.

48. C T. Bartzanas, M. Tchamitchian, C. Kittas, 2005. Influence of the Heating Method on Greenhouse Microclimate and Energy Consumption.Biosystems Engineering, 91(4): 487-499.

49. T. Bartzanas, N. Katsoulas, C. Kittas, T. Boulard and M. Mermier, 2005. The Effect of Vent Configuration and Insect Screens on Greenhouse Microclimate, International Journal of Ventilation, 4(3): 103-202.

50. N Katsoulas, C Kittas, G Dimokas, Ch Lykas, 2006. Effect of Irrigation Frequency on Rose Flower Production and Quality. Biosystems Engineering, 93(2): 237-244.

51. N. Katsoulas, T. Bartzanas, T. Boulard; M. Mermier, C. Kittas. Effect of Vent Openings and Insect Screens on Greenhouse Ventilation. Biosystems Engineering, 93(4): 427-436.

52. Ch. Lykas, N. Katsoulas, P. Giaglaras, C. Kittas, 2006. EC and pH. Prediction in a Recirculated Nutrient Solution of a Greenhouse Soilless Rose Crop. Journal of Plant Nutrition, 29: 1585-1599

53. C. Kittas, M. Tchamitchian, N. Katsoulas, P. Karaiskou, Ch. Papaioannou, 2006. Effect of two new UV-absorbing greenhouse-covering films on growth and yield of an eggplant soilless crop. Scientia Horticulturae, 110(1): 30-37.

54. T. Bartzanas, C. Kittas, 2007. Greenhouse Microclimate and Dehumidification Effectiveness under Different Ventilators Configuration. Building and Environment, Vol 42/10 pp 3774-3784.

55. Katsoulas, N., Baille, A., Kittas, C., 2007. Leaf boundary layer conductance in ventilated greenhouses. An experimental approach. Agricultural and Forest Meteorology, 144: 180-192.

56. Bartzanas T; Kittas C; Sapounas A.A., Nikita- Marτzopoulou Ch., 2007. Αnalysis of airflow through experimental rural buildings: sensibility to turbulence models. Biosystems Engineering, 97: 229- 239.

57. Savvas, D., Stamati, E., Tsirogiannis, I. L., Mantzos, N., Barouchas, P. E., Katsoulas, N., Kittas, C., 2007. Interactions between salinity and irrigation frequency in greenhouse pepper grown in a closed-loop hydroponic system. Agricultural Water Management 91: 102- 111..

58. Katsoulas, N., Kittas, C., Tsirogiannis, I. L., Kitta, E., Savvas D., 2007. Greenhouse Microclimate and Soilless Pepper Crop Production and Quality as Affected by a Fog Evaporative Cooling System. Transactions of the ASAΒE, 50(5): 1831-1840.

59. A.A. Sapounas, T. Bartzanas, C. Nikita – Martzopoulou, C. Kittas, 2008.
Aspects of CFD modeling of Fan and Pad Evaporative Cooling System in
Greenhouses. International Journal of Ventilation 6 (4): 212-224.

60. Lykas Ch., Papafotiou M., Katsoulas N., Kittas C., 2008. Gardenia jasminoides height control using a photoselective polyethylene film. HortScience 43: 1942-2270.

61. N. Katsoulas, C. Kittas, 2008. Impact of Greenhouse Microclimate on Plant Growth and Development with Special Reference to the Solanaceae. European Journal of Plant Science and Biotechnology., 2 (1): 45- 61.

62. C. Kittas, N. Katsoulas, T. Bartzanas, M. Mermier, T. Boulard, 2008. The Impact of Insect Screens and Ventilation Openings on the Greenhouse Microclimate. Transactions of the ASAΒE, 51(6): 2151- 2165.

63. G. Dimokas, M. Tchamitchian, C. Kittas, 2009. Calibration and validation of a biological model to simulate the development and production of tomatoes in Mediterranean greenhouses during winter period. Biosystems Engineering, 103: 217-227.

64. I. Tsirogiannis, N. Katsoulas, Kittas C., 2010. Effect of Irrigation Scheduling on Gerbera Flower Yield and Quality. HortScience 45(2):1–6. 2010.

65. Katsoulas N., Savvas D., Tsirogiannis I., Merkouris, O., Kittas C., 2009. Response of an eggplant crop grown under Mediterranean summer conditions to greenhouse cooling. Scientia Horticulturae, 123(1): 90-98.

66. Fidaros D.K., Baxevanou C.A., Bartzanas T., Kittas C., 2010. Numerical simulation of thermal behavior of a ventilated arc greenhouse during a solar day. Renewable Energy. 35: 1380-1386.

67. N. Tadj, T. Bartzanas, D. Fidaros, B. Draoui, C. Kittas, 2010. Influence of Heating System on Greenhouse Microclimate Distribution, Transactions of the ASABE 53(1): 225-238.@2010

68. N. Tadj, T. Bartzanas, B. Draoui, C. Kittas, 2008. Experimental and Numerical Investigation of Convective Heat Transfer in a Tunnel Greenhouse. International Review of Mechanical Engineering, 6 (2): 92-104

69. Tsirogiannis I., Katsoulas N., Kittas C., 2009. Effect of irrigation scheduling on gerbera flower yield and quality. HortScience, 45:1-6.

70. N.Tadj, T. Bartzanas, D. Fidaros, B. Draoui, C. Kittas, 2010. Influence of Heating System on Greenhouse Microclimate Distribution, Transactions of ASABE, Transactions of the ASABE, 53: 1-14.

71. D. Papanastasiou, D. Melas, Th. Bartzanas, C. Kittas, 2010. Temperature, comfort and pollution levels during heat waves and the role of seas breeze. Int. J. Biometeorol, 54: 307-317.

72. D. Papanastasiou, D. Fidaros, T. Bartzanas, C. Kittas, 2010. Monitoring particulate matter levels and climate conditions in a Greek sheep and goat livestock building. Environ Monit Assess, DOI 10.1007/s10661-011-1921-1.

73. C. Baxevanou, D. Fidaros, T. Bartzanas, C. Kittas, 2010. Numerical simulation of solar radiation distribution in a naturally ventilated agricultural building. CIGR E-Journal, 12: 3-4: 58-69.

74. Khah, E.M., Katsoulas, N., Tchamitchian, M., Kittas, C., 2011. Effect of grafting on eggplant leaf gas exchanges under mediterranean greenhouse conditions. International Journal of Plant Production, 5(2), 121-134.

75. C. Kittas, N. Katsoulas, T. Bartzanas, S. Bakker, 2011. Greenhouse climate control and Energy use. In “Good agricultural practices (GAPs) principles for greenhouse vegetable production in the Mediterranean Region”, Baudoin W., Castilla N., Qaryouti M. Eds, FAO publications, Rome, 2013, 63-96

76. Sørensen C G; C. Kittas; T. Bartzanas; D. Bochtis, 2011. Minimizing environmental impact from applying selected inputs in plant production. Environmental Management: Systems, Sustainability and Current Issues, Dupont H. Editor, Nova Publishers, ISBN: 978-1-61324-899-7, 93-102, New York, USA.

77. Katsoulas, N., Boulard, N., Tsiropoulos, N., Bartzanas, T., Kittas, C., 2012. Experimental and modelling analysis of pesticides fate from greenhouses: case of pyrimethanil on tomato crop. Biosystems Engineering, 113(2): 195-206.

78. Papaioannou, Ch., Katsoulas, N., Maletsika, P., Siomos, A., Kittas, C., 2012. Effects of a UV-absorbing greenhouse covering film on tomato yield and quality. Spanish Journal of Agricultural Research, 10(4): 959-966.

79. C. Kittas, N. Katsoulas, N. Rigakis, T. Bartzanas, E. Kitta, 2012. Microclimate and tomato crop production and quality under shading nets. Journal for Horticulture Science and Biotechnology, 87 (1): 1-12.

80. Kittas, C., Katsoulas, N., Bartzanas, T., 2012. Greenhouse climate control in Mediterranean greenhouses. CUADERNOS DE ESTUDIOS AGROALIMENTARIOS. Lopez J.C., Torrente R.G. Eds | ISSN 2173-7568 | 89-114|.

81. Papanastasiou D.K., Fidaros D. Bartzanas T., Kittas C, 2013. Impact of urban heat island development on buildings’ energy consumption. Fresenius Environmental Bulletin, 22(7): 2087-2092.

82. Bartzanas, M. Kacira, H. Zhu, S. Karmakar, E. Tamimi, N. Katsoulas, In Bok Lee, C. Kittas, 2013. Computational fluid dynamics applications to improve crop production systems. Computers and Electronics in Agriculture, 98: 151-167

83. Tsirogiannis I., Katsoulas N., Kittas C., Karras G., Savvas D., 2013. Relationships between Reflectance and Water Status in a Greenhouse Rocket (Eruca sativa Mill.) Crop. European Journal of Horticultural Science (Europ.J.Hort.Sci.) 78 (6): 275–282.

84. Christidou V., Tsevreni I., Epitropou M., Kittas C., 2013. Exploring primary children’s views and experiences of the school ground: The case of a Greek school. International Journal of Environmental & Science Education, Vol. 8, No. 1, January 2013, 59-83

85. Papanastasiou D.K., Kittas C. Maximum urban heat island intensity in a medium sized coastal Mediterranean city. Theoretical and Applied Climatology, DOI 10.1007/s00704-011-0491-z.

86. Papanastasiou D.K., Melas D., Bartzanas T., Kittas C. Estimation of ozone trend in central Greece based on meteorologically adjusted time series. Environmental Modeling & Assessment, under review.

87. C.A. Baxevanou, D.K. Fidaros, D.K. Papanastasiou T. Bartzanas, C.Kittas, 2014. Numerical simulation of flow and transport phenomena in a livestock building, Environmental Engineering and Management, in press

88. D. K. Papanastasiou, T. Bartzanas, P. Panagakis, C. Kittas. Assessment of a typical sheep barn based on potential seasonal heat-stress of dairy ewes, Applied Engineering in Agriculture, in press.

89. N. Katsoulas, D. Savvas, E. Kitta, T. Bartzanas, C. Kittas, 2015. Evaluation and validation of a model aimed at minimizing water and nutrient discharge in semi-closed soilless cultivations of tomato, Computer and Electronics in Agriculture, 113: 61–71.

90. Rigakis, N., Katsoulas, N., Teitel, M., Bartzanas, T., Kittas, C., 2014. A simple model for ventilation rate determination in screenhouses. Energy and Buildings, 87: 293-301.

91. Katsoulas, N., Savvas, D., Kitta, E., Bartzanas T., Kittas C., 2015. Extension and evaluation of a model for automatic drainage solution management in tomato crops grown in semi-closed hydroponic systems. Computers and Electronics in Agriculture, 113: 61–71.

92. Katsoulas, N., Sapounas, N., De Zwart, F., Dieleman, J.A., Stanghellini, C., 2015. Reducing ventilation requirements in semi-closed greenhouses increases water use efficiency. Agricultural Water Management, 156: 90-99.

93. Antoniadis, D., Katsoulas, N., Papanastasiou, D., Christidou, V., Kittas, C., 2015. Evaluation of thermal comfort in schoolyards under Mediterranean climate conditions. International Journal of Biometeorology, available online (DOI 10.1007/s00484-015-1027-5) in press.

94. Katsoulas, N., Peponakis, K., Ferentinos, K.P., Kittas, C., 2015. Calibration of a growth model for tomato seedlings (TOMSEED) based on heuristic optimisation. Biosystems Engineering, 40: 34-47.