Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας