Αξιολόγηση – Πιστοποίηση

Απόφαση πιστοποίησης ΠΠΣ

Έκθεση πιστοποίησης ΠΠΣ

Πολιτική Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

2010

Τετραετείς Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης

2009-2013

Ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης

2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013