Πρακτική Άσκηση

Κανονισμός πρακτικής άσκησης

Παρουσίαση Πρακτικής Άσκσησης στο ΤΦΠΑΠ

Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης και κατάταξης φοιτητών για την πρακτική άσκηση

Ημερίδα Ενημέρωσης Τριτοετών Φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση

Την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση/παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ενημέρωση απευθύνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος που βρίσκονται από 3ο έτος σπουδών έως και τους/τις φοιτητές/τριες των μεγαλύτερων ετών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 η ενημέρωση θα γίνει ηλεκτρονικά_ Έχει δημιουργηθεί ομάδα στο MS Teams για το σκοπό αυτό με όνομα: “Ημερίδα Ενημέρωσης Τριτοετών Φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση”

Το link με το οποίο θα συνδεθείτε είναι:  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4b03e780b3c34d34b7fc76d15de4a460%40thread.tacv2/conversations?groupId=bb239b8f-9899-430a-b0f3-70cd82d4472d&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

 

Εκδήλωση Ενημέρωσης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση  για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
Ημερομηνία/Ώρα _Τρίτη 26 Φεβρουαρίου/10:30_Τοποθεσία: Κεντρικό Αμφιθέατρο Σχολής Γεωπονίας

 “Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.30 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.”

Πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για συμμετοχή στην αμειβόμενη πρακτική άσκηση για το Ακαδ. Έτος 2021 – 2022

Παρουσίαση πρακτικής άσκησης τμήματος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος