ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Π.Θ.

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή εκδήλωση του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα:

«ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ –

Πώς να χτίσεις το επαγγελματικό σου προφίλ.»

Κεντρικός Ομιλητής θα είναι ο κ. Σταύρος Πάρλαλης – Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Frederick, στην Κύπρο.

Η εκδήλωση έχει στόχο να δώσει στους φοιτητές και τους απόφοιτους πληροφορίες για τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία μπορούν να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και μετά.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μέσω της πλατφόρμας MsTeams.

Για να συμμετάσχετε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTlhNjNkZmQtM2U5ZC00YzBhLThmMTQtM2U5ZjRkOWY5YWI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%226ce5d3fd-0f4c-47b2-8fee-6b9ac74ce446%22%7d

*Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί για λόγους αρχείου .

Μπορείτε να ακολουθήσετε τις σελίδες του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Facebook: https://www.facebook.com/careeruth
και στο Instagram: https://www.instagram.com/careeruth

Facebook event:https://www.facebook.com/events/1783384515383928/?ref=newsfeed