Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων για καλλιέργεια μκροφυκών και χρησιμοποίηση αυτών προς παραγωγή βιοντήζελ και συμπληρωμάτων ιχθυοτροφών

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο:Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων για καλλιέργεια μκροφυκών και χρησιμοποίηση αυτών προς παραγωγή βιοντήζελ και συμπληρωμάτων ιχθυοτροφών (Alga4Fuel&Aqua) εκδόθηκε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του Ερευνητικού Προγράμματος με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα.

Στο Alga4Fuel&Aqua συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από τα δύο Τμήματα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και το Τμήμα Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος) και του Γενικού τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

¨ Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου Καθηγητής Ν. Κατσούλας

¨ Υδατοκαλλιεργειών Υπεύθυνος έρευνας Αν. Καθηγητής Ι. Καραπαναγιωτίδης

¨ Ελέγχου Ποιότητας Ύδατος και Περιβάλλοντος Υπεύθυνος έρευνας Καθηγητής Γ. Παπαπολυμέρου

Καθώς και οι εταιρείες :

¨ BioMar Hellenic

¨ GRINCO ABEE

 Η έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-01580)»