Ορκωμοσία τμήματος την Παρασκευή 13/11/2020 και ώρα 10:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοίτους Τμημάτων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Αίθουσα Σεμιναρίων της Σχολής με τη χρήση εγκεκριμένης διαδικτυακής πλατφόρμας σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

 Ώρα 10.00 – 11.30:

  • Αναγόρευση Διδάκτορα κ. Μαρίας Ιωάννας Γούλα
  • Ορκωμοσία του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (μεταπτυχιακοί  και προπτυχιακοί φοιτητές)
  • Χαιρετισμός Πρύτανη (ή Αντιπρύτανη)
  • Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα
  • Χαιρετισμός από τον Προέδρο του Τμήματος
  • Ορκωμοσία αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Απόφοιτοι Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφόρος Αγροτική   Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» 
  • Απόφοιτοι Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυτιατρική και Περιβάλλον»
  • Ορκωμοσία αποφοίτων Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

 

Μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να συμμετάσχετε στην ορκωμοσία του Tμήματος την Παρασκευή 13 Noεμβρίου 2020 και ώρα 10:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a04d10b6900f0431088a45f238f786e65%40thread.tacv2/1604998109933?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%226b82587a-c3d3-4ecb-8520-ad6412a5c829%22%7d