Συνέντευξη του Καθηγητή Νικόλαου Κατσούλα, στην ΕΡΤ για την Ενυδρειοπονία «Food Oasis» και το σύστημα διαδοχικών καλλιεργειών «Cascade Hydroponics»

Το έργο FoodOasis  υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)(κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-01153)»

Το έργο Cash υλοποιείται στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ2ΔΓΕ.-0893)»

Παρακολουθείστε την συνέντευξη πατώντας εδώ