ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Η παρουσίαση των Πτυχιακών Διατριβών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2020.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν, να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας (g-agr@uth.gr) την πτυχιακή τους εργασία σε επεξεργάσιμη μορφή Word,

μέχρι την  Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00, ώστε να διαβιβαστεί στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή που έχει οριστεί για τον καθένα.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των Πτυχιακών Διατριβών θα καταρτιστεί Πρόγραμμα Παρουσιάσεων, το οποίο θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.