Υπενθύμιση για την πρακτική άσκηση ΤΓΦΠΑΠ

Η «αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ (που θα πραγματοποιηθεί Ιούλιο-Αύγουστο 2020) υποβάλλεται ηλεκτρονικά (pa.uth.gr) μέχρι και 05/3/2020 και ώρα 14:00.
* Εφόσον υπάρχουν δικαιολογητικά ΑΜΕΑ- ΕΚΟ κατατίθενται στη Γραμματεία, επίσης, μέχρι 05/03